Fellesrådet


Kvinesdal kirkelige fellesråd er et samordningsorgan for menighetene i Den norske kirke i Kvinesdal.

De har ansvar for:
Kirkebygg, gravplasser, personal og økonomi.
Kirkelig fellesråd har to medlemmer fra hver av menighetene i tillegg til en prest og en representant fra kommunen. Kirkevergen er daglig leder for kirkelig fellesråd.