Bispedømmerådsvalget 2023


11. september er det også valg til bispedømmeråd og kirkemøte.

Det skal velges sju leke medlemmer til Agder og Telemark bispedømmeråde. I tillegg har biskopen sete i rådet. Prestene som er tilsatt i bispedømmerådet velger en representant og de kirkeansatte som arbeider mer enn 15 timer i uka, velger også en representant.

Bispeømmerådsmedlemmene har sete i Kirkemøte som er kirkens øverste organ.

I år er det fire forskjellige valglister som velgerne kan velge i blant:

Nomimasjonskomiteens liste
Denne listen er bredt sammensatt, og den er utarbeidet av en nominasjonskomite med medlemmer fra menighetsrådene i bispedømmet.

Nominasjonskomiteens liste, kan du lese mer om her

De øvrige listene skriver om seg selv:
Åpen folkekirke:
Åpen folkekirke ønsker en kirke som fremmer menneskeverdet og motarbeider diskriminering. En kirke hvor alle skal erfare at de er hjertelig velkommen.

Lenke til Åpen folkekirke sin nettside

Bønnelista:
– å ha en kirke som gir klare svar
– at Bibelen er den avgjørende autoritet i kirken
– Guds løsninger, derfor er bønn meget viktig
– Lokalt selvstyre.

Lenke til Bønnelista sin nettside

Frimodig kirke
– et nettverk for bekjennelse, disippelskap og fornyelse i Den norske kirke.

Lenke til Frimodig kirke sin nettside

Les mer om kirkevalget på kirken.no/valg

Tilbake